نگارستان

نگارستان

|درباره نویسنده وبلاگ|

 محمدساجد هاشمی؛
دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)؛
علاقه مطالعاتی و پژوهشی: مطالعات فضای مجازی، سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی در فضای مجازی؛
عنوان پایان­ نامه کارشناسی ارشد: «پیوست فرهنگی شبکه ملی اطلاعات»؛
استاد راهنما: دکتر محمدهادی همایون
استاد مشاور: حجت الاسلام دکتر عبدالعلی رضایی