نگارستان

نگارستان

۵ مطلب با موضوع «یک نکته از این معنی» ثبت شده است

۱۵:۱۹۱۷
فروردين

یادمان باشد

هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم، قامت یک نفر را خم می کند


محمد ساجد هاشمی
۱۸:۴۰۲۰
آذر


محمد ساجد هاشمی
۱۲:۴۶۱۵
آذر


محمد ساجد هاشمی
۲۱:۵۷۱۴
آذر


محمد ساجد هاشمی
۱۳:۰۶۱۴
آذر


محمد ساجد هاشمی